Regulamin

I.
Informacje ogólne
Sklep prowadzony jest przez Katarzynę Sobańską-Jóźwiak w ramach działalności gospodarczej pod nazwą DOBRE PROJEKTY - Wnętrza i Grafika, architekt Katarzyna Sobańska-Jóźwiak z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 343 lok. 13, NIP 583 262 82 14, za pośrednictwem strony internetowej www.dobreprojekty-sklep.com.

II.
Zamówienia
Klient składa zamówienia po zarejestrowaniu się w Sklepie z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.dobreprojekty–sklep.com. Proces rejestracji polega na udostępnieniu prawdziwych danych: imienia i nazwiska, danych adresowych, w tym adresu email oraz numeru telefonu (niekonieczny, ale przydatny). W przypadku zamówienia realizowanego na firmę do wystawienia faktury VAT potrzebne będą: nazwa firmy, dane teleadresowe oraz numer NIP.
Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia.
Wszelkie informacje dotyczące dostępności produktów, szczegółów zamówienia i jego realizacji udzielane są, po otrzymaniu pytania od klienta, na adres e-mail listy@dobreprojekty-sklep.com.  
Jakiekolwiek modyfikacje treści zamówienia bądź ustalanie szczególnych warunków jego realizacji możliwe są za pośrednictwem adresu e-mail listy@dobreprojekty-sklep.com.
W przypadku chwilowego braku dostępności danego produktu klient zostanie poinformowany o przewidywanym terminie jego wysyłki. Kupujący zadecyduje o kontynuacji zakupu lub rezygnacji z niego.

W przypadku braku potwierdzenia zamówienia prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

III.
Ceny
Wszystkie ceny towarów oferowanych w Sklepie są cenami w złotych polskich zawierającymi wszystkie wymagane przepisami prawa opłaty i podatki, w tym w szczególności podatek od towarów i usług (VAT).
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen i niezwłocznego uwzględniania tych zmian w aktualnej ofercie.  
Cenami obowiązującymi są te umieszczone przy zdjęciu produktu i w opisie podczas złożenia zamówienia.

IV.
Zapłata Ceny
Cena powinna być zapłacona w całości, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, w dacie potwierdzenia zamówienia przez Sklep lub w dniu odbioru towaru.
W trakcie dokonywania zamówienia, Klient może wybrać następujące formy płatności: wpłata na rachunek bankowy - przesyłka realizowana po zaksięgowaniu płatności, zapłata za pobraniem lub gotówką przy odbiorze osobistym.

V.
Wysyłka towaru
Towar wysyłany jest do Klienta, nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu, a w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Sklep złożenia zamówienia.
Towar wysyłany jest paczką pocztową priorytetową - Poczta Polska. Czas dotarcia przesyłki nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych. Sklep poinformuje Klienta o wysyłce zamówionego towaru.
W przypadku wskazania przez Klienta jako adresu doręczenia przesyłki miejsca poza terytorium RP, koszty wysyłki będą ustalane z Klientem każdorazowo za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem listy@dobreprojekty-sklep.com lub telefonicznie. Wysokość kosztów uzależniona jest od obowiązujących w Poczcie Polskiej lub w innych firmach kurierskich cenników oraz kraju dostawy.
Do przesyłek realizowanych na terytorium Polski nie doliczamy kosztów dostawy.
Szczegóły odbioru osobistego należy ustalić za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem listy@dobreprojekty-sklep.com lub telefonicznie.
Na życzenie klienta przesyłka może być dostarczona przez inną firmę kurierską.

VI.
Wymiana towaru
Klientowi przysługuje prawo wymiany kupionego towaru na inny na warunkach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176).  

VII.
Zwroty towaru
Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej ze Sklepem bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki z towarem.
Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od zawartej umowy Klient zobowiązany jest odesłać do Sklepu towar, dowód zakupu (paragon fiskalny lub fakturę VAT) oraz dołączyć informację o sposobie zwrotu zapłaconej ceny: na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
Po otrzymaniu w/w oświadczenia wraz z towarem, Sklep zwróci równowartość zapłaconej za towar ceny w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym.
Koszt odesłania towaru oraz zwrotu zapłaconej ceny ponosi w całości Sklep.

VIII.
Gwarancja, niezgodność towaru z umową
Towar sprzedawany w sklepie DOBRE PROJEKTY, jeśli nie zaznaczono inaczej, jest nowy i posiada cechy oraz jakość o jakiej Sklep zapewnia w opisie danego towaru. Sklep umożliwia Klientowi dokonanie wymiany kupionego towaru lub jego zwrot na warunkach opisanych powyżej, w pkt. VI i VII Regulaminu.
W przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klientowi przysługują uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 z późń. zm.).
Jeżeli Sklep nie ustosunkuje się do żądania Klienta zgłoszonego na podstawie w/w ustawy w terminie 14 dni od jego otrzymania, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
Wszelkie reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej na adres Sklepu: ul. Kartuska 343/13, 80-125 Gdańsk lub adres e-mail listy@dobreprojekty-sklep.com.

IX.
Prawa autorskie
Sklep jest twórcą, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późń. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wielu oferowanych w sprzedaży produktów, przez co podlegają one ochronie przewidzianej w tej ustawie.
Zawarcie umowy sprzedaży towaru oferowanego przez Sklep nie stanowi przeniesienia na nabywcę jakichkolwiek praw autorskich do towaru ani udzielenia licencji do korzystania z tych praw.
Niezależnie od powyższego opisy i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie mogą być kopiowane, przetwarzane i rozpowszechniane w całości lub w części. Bez zgody Sklepu wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności powyższe działania są zabronione i stanowią naruszenie praw autorskich Sklepu.

X.
Ochrona Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest DOBRE PROJEKTY - wnętrza i grafika, architekt Katarzyna Sobańska-Jóźwiak z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 343/13.
Podanie następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu poczty  elektronicznej, numeru NIP jest dobrowolne jednak, niezbędne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.
Administrator przetwarza Dane Osobowe jedynie w celu realizacji umowy sprzedaży.
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Sklep do przetwarzania danych osobowych.
Sklep może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe Klienta osobom trzecim tylko i wyłącznie w przypadku, gdy będzie to uzasadnione przepisami prawa.
Klient ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich modyfikacji, aktualizacji i usuwania.